Institut für Indologie und Tibetologie
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Publikationen

2009

  • Ritsu ni okeru tsumi no bunrui hōhō ― shintai/kotoba/kokoro, Nippon Bukkyō Gakkai nenpō 74, pp. 217–229.

2010

  • A Re-edited Text of the Varṣāvastu in the Vinayavastu and a Tentative Re-edited Text of the Vārṣikavastu in the Vinayasūtra, Acta Tibetica et Buddhica 3, pp. 1–128.

2011

  • Bukkyō sōdan nai no hieraruhī, Indogaku Bukkyōgaku Kenkyū 60.1, pp. 353–348.

2012

  • Shintai yaku ritsu nijūni myōryō ron no tokutyō, T. Funayama (ed.), Shintai sanzō kenkyū ronsyū, Kyoto: Institute for Research in Humanities, Kyoto University, pp. 155–178.
  • Vinayavibhaṅga no shinsyutsu bonbun syahon dankan, Indogaku Bukkyōgaku Kenkyū 61.1, pp. 328–324.